Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449142

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 lutego 2014 r.
II GSK 1139/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marzenna Zielińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy z wniosku K. G. o sprostowanie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2012 r. o sygn. akt III SA/Wr 352/11 w zakończonej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2013 r. o sygn. akt II GSK 1139/12 sprawie ze skargi kasacyjnej K. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2012 r. sygn. akt III SA/Wr 352/11 w sprawie ze skargi K. G. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) z dnia (...) maja 2011 r. nr (...) w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowych w pomniejszonej wysokości postanawia przekazać wniosek K. G. o sprostowanie uzasadnienia wyroku według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 stycznia 2014 r. K. G. zwróciła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o sprostowanie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2012 r. o sygn. akt III SA/Wr 352/11.

Od wskazanego we wniosku wyroku WSA K. G. wniosła uprzednio skargę kasacyjną, którą Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wyrokiem z dnia 21 listopada 2013 r. o sygn. akt II GSK 1139/12.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 156 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej powoływanej jako "p.p.s.a.") sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, przy czym jeżeli sprawa toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sąd ten może z urzędu sprostować wyrok pierwszej instancji. Z przepisów tych wynika, że uprawnienie Naczelnego Sądu Administracyjnego do sprostowania wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje wyłącznie do momentu zakończenia rozpoznawania sprawy przez NSA. Z kolei art. 59 § 1 p.p.s.a. stanowi, że jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu, przy czym postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Zacytowany przepis ma odpowiednie zastosowanie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (zob. art. 193 p.p.s.a.).

Wskazany na wstępie wniosek o sprostowanie wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 28 marca 2012 r. o sygn. akt III SA/Wr 352/11 został złożony po zakończeniu przez Naczelny Sąd Administracyjny postępowania w sprawie ze - skierowanej przeciwko temu orzeczeniu Sądu pierwszej instancji - skargi kasacyjnej K. G. Wobec tego - z uwagi na treść art. 156 § 3 p.p.s.a. - NSA nie jest już uprawniony do rozpoznania takiego wniosku. Właściwym sądem jest w tym zakresie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Ze wskazanych wyżej powodów Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 59 § 1 w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

PG

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.