Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449141

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 lutego 2014 r.
II GSK 1136/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Gronowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy z wniosku B. P. Spółki z o.o. w W. o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt II GSK 1136/12, w sprawie ze skargi kasacyjnej Z. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 21 grudnia 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1680/11 w sprawie ze skargi Z. P. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. nr (...) w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 listopada 2013 r., sygn. akt II GSK 1136/12 w ten sposób, że na stronie 2 w wierszu 2 od góry przywołany numer sygnatury akt "VI SA/Wa 1681/11" zastąpić sygnaturą "VI SA/Wa 1680/11", na stronie 2 w wierszu 3 od dołu sygnaturę akt "VI SA/Wa 35/09" zastąpić sygnaturą "VI SA/Wa 34/09", na stronie 5 w wierszu 12 i 13 od dołu zastąpić sygnaturę akt "VI SA/Wa 35/09" sygnaturą "VI SA/Wa 34/09".

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 28 listopada 2013 r. sygn. akt II GSK 1136/12 oddalił skargę kasacyjną Z. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 21 grudnia 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1680/11. W uzasadnieniu orzeczenia na stronie 2 w wierszu 2 od góry podano numer sygnatury akt VI SA/Wa 1681/11, w wierszu 3 od dołu podano sygnaturę akt VI SA/Wa 35/09 a na stronie 5 w wierszu 12-13 od dołu podano sygnaturę akt VI SA/Wa 35/09.

Pismem z dnia 7 stycznia 2014 r. pełnomocnik uczestnika postępowania B. P. Spółka z o.o. wystąpił z wnioskiem o sprostowanie oczywistej omyłki w uzasadnieniu wyroku, w którym stwierdził, że wspomniane sygnatury akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. są błędne. W związku z tym wnioskodawca wskazał na konieczność zastąpienia zakwestionowanych sygnatur akt odpowiednio sygnaturami akt: VI SA/Wa 1680/11 oraz VI SA/Wa 34/09.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) sąd administracyjny może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub też inne oczywiste omyłki.

W świetle tego przepisu sprostowaniu podlega zarówno zawartość komparycji wyroku jak i jego merytoryczna część (uzasadnienie).

Z treści wniosku o sprostowanie oczywistej omyłki wynika, że w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 listopada 2013 r. zamieszczono błędne sygnatury akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Z akt sprawy wynika, że Sąd powinien był zawrzeć następujące sygnatury akt: VI SA/Wa 1680/11 zamiast sygn. akt II GSK 1681/2 oraz VI SA/Wa 34/09 zamiast VI SA/Wa 35/09. Stwierdzona w tym zakresie omyłka pisarska ma charakter oczywisty i w związku z tym podlega sprostowaniu.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 156 § 1 i 2 p.p.s.a. w związku z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.