II GSK 111/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2982146

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2020 r. II GSK 111/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Jagielska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Z. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 19 września 2017 r. sygn. akt I SA/Bk 593/17 w sprawie ze skargi A. S.A. w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu postanawia:

1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2. zwrócić Z. K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 24 maja 2019 r. Z. K. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 19 września 2017 r. sygn. akt I SA/Bk 593/17.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.