Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721612

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 września 2019 r.
II GSK 1093/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Kuba.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej E. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 stycznia 2018 sygn. akt III SA/Kr 745/17 w sprawie ze skargi E. N. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry postanawia:

1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2. zwrócić E. N. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem, które wpłynęło do Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 7 maja 2019 r. pełnomocnik E. N. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 stycznia 2018 r., sygn. akt III SA/Kr 745/17.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.