Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1145477

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 kwietnia 2012 r.
II GSK 1012/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Trzciński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku P.T. o sprostowanie i uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt II GSK 1012/11 w sprawie ze skargi kasacyjnej P.T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 1678/09 w sprawie ze skargi P.T. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik P.T. wniosła o sprostowanie oczywistej niedokładności w wyroku NSA z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt II GSK 1012/11, poprzez umieszczenie w treści wyroku adnotacji, iż wyrok zapadł po rozpoznaniu skargi kasacyjnej na rozprawie przy udziale Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Ewentualnie, wniesiono o uzupełnienie ww. wyroku poprzez umieszczenie w treści wyroku adnotacji, iż wyrak zapadł po rozpoznaniu skargi kasacyjnej na rozprawie przy udziale Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wniosek powinien być oddalony.

Zgodnie z art. 138 p.p.s.a. "Sentencja wyroku powinna zawierać: oznaczenie sądu, imiona i nazwiska sędziów, protokolanta oraz prokuratora, jeżeli brał udział w sprawie, datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku, imię i nazwisko lub nazwę skarżącego, przedmiot zaskarżenia oraz rozstrzygnięcie sądu". Sentencja wyroku NSA z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt II GSK 1012/11, zawiera wszystkie elementy wymagane przez ww. przepis ustawy. Nie zawiera ponadto niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych, ani tez innych oczywistych omyłek, co - zgodnie z art. 156 § 1 p.p.s.a. - uzasadniałoby wydanie postanowienia o sprostowaniu wyroku. W szczególności przepisy prawa nie wprowadzają obowiązku zamieszczenia w sentencji wyroku informacji o udziale w sprawie uczestnika na prawach strony. Wystarczające jest, że informacja o tym, iż Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej brało udział w postępowaniu została zawarta w uzasadnieniu wyroku.

Również żądanie ewentualne uzupełnienia wyroku nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie bowiem z art. 157 § 1 p.p.s.a. wniosek o uzupełnienie wyroku może być bowiem złożony wówczas, "jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu". W wyroku z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt II GSK 1012/11, NSA orzekł zaś o całości skargi, jak również zawarł rozstrzygnięcie dotyczące zwrotu kosztów. Informacja o udziale w sprawie uczestnika na prawach strony nie jest elementem rozstrzygnięcia sądowego, który może być przedmiotem postanowienia o uzupełnieniu wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.