Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721382

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 września 2019 r.
II GSK 1011/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Kręcisz.

Sędziowie: NSA Andrzej Kuba, del. WSA Tomasz Smoleń (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 września 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Stowarzyszenia A. w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 stycznia 2018 r. sygn. akt III SA/Lu 360/17 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia A. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym postanowił: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie faktyczne

Na rozprawie przed Naczelnym sądem Administracyjnym w dniu 20 września 2019 r. D.W. - Prezes Stowarzyszenia A. w B. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 stycznia 2018 r. sygn. akt III SA/Lu 360/17.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie ze skargi kasacyjnej podlega umorzeniu.

Stosownie do treści art. 60 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę kasacyjną.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.