Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1450623

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 lutego 2014 r.
II FZ 960/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Babiarz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia A. M. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r., III SA/Łd 12/13 w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi A. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 października 2012 r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

1. W dniu 5 grudnia 2012 r. A. M. (zwany dalej skarżącym) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 października 2012 r., nr (...) w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 30 grudnia 2005 r., nr (...).

2. W związku z wnioskiem skarżącego o wyłączenie od rozpoznania sprawy III SA/Łd 12/13 sędziów WSA w Łodzi postanowieniem z dnia 25 czerwca 2013 r. sąd ten wniosek oddalił.

Na postanowienie to skarżący wniósł zażalenie. W związku z czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wezwał skarżącego zarządzeniem z dnia 25 lipca 2013 r. (k. 81-82) doręczonym w dniu 10 sierpnia 2013 r. (k. 86) o uiszczenie wpisu w kwocie 100 zł. Na zarządzenie to skarżący złożył zażalenie (k. 85), w którym wniósł o jego zmianę w zakresie określenia tytułu płatności.

Zarządzeniem z dnia 19 sierpnia 2013 r. (jak należy sądzić - w trybie art. 167 w związku z art. 195 § 2 p.p.s.a.) sąd uwzględnił zażalenie jako oczywiście uzasadnione i ponownie wezwał skarżącego o wpis w kwocie 100 zł, podając, że wpis dotyczy zażalenia na postanowienie z dnia 25 czerwca 2013 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziów WSA w Łodzi. Na zarządzenie to (k. 87- 88) doręczone dnia 2 grudnia 2013 r. skarżący złożył zażalenie, w którym pisze,

że dotyczy ono zarządzenia z dnia 25 lipca 2012 r. Zażalenie uzasadnia tym,

że "wnosi o ujawnienie w jakim trybie, a co najmniej na podstawie jakich przepisów prawa w piśmie przewodnim do zarządzenia z dnia 25 lipca 2012 r. mogą znajdować się wiążące stronę informacje dotyczące treści zażalonego dnia 12 sierpnia 2013 r. zarządzenia". Ponadto podkreślił, że "doręczenie zarządzenia narusza art. 22c § 1 i 3 p.p.s.a." oraz § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia

2003 r. w sprawie pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Ponadto wskazuje, że zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2013 r. nie zostało mu doręczone.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest nieuzasadnione.

3. W pierwszej kolejności zauważyć należy, że w istocie to zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wezwania strony o uiszczenie wpisu jako takie nie podlega doręczeniu stronie. Jego ucieleśnieniem (postacią) jest pismo wzywające do uiszczenia wpisu. Jego doręczenie jest równoznaczne z doręczeniem stronie tego zarządzenia (postanowienie SN z dnia 5 grudnia 2002 r., III CZ 110/02, Biuletyn SN 2003, Nr 4, poz. 15; postanowienie SN z dnia 30 lipca 2001 r., I CKN 1356/00, Lex nr 551092; postanowienie SN z dnia 10 kwietnia 2001 r., I CKN 1263/00, Lex nr 1167566). Powołane orzeczenia są aktualne także na gruncie art. 220 § 1 p.p.s.a.

Ponieważ pismo to jest emanacją zarządzenia, to zgodnie z art. 167 p.p.s.a. stosuje się do niego odpowiednio przepisy dotyczące postanowień, a więc i art. 166 p.p.s.a. Przepis ten odsyła w tym zakresie do odpowiedniego stosowania przepisów o wyrokach, a wśród nich m.in. do art. 138 p.p.s.a. Ten ostatni artykuł nakazuje określić w nim także "przedmiot zaskarżenia i rozstrzygnięcie sądu". Odpowiednie stosowanie nakazuje tu stosowanie z modyfikacjami, co oznacza, że w piśmie wzywającym o uiszczenie wpisu należy określić rozstrzygnięcie, na który strona złożyła zażalenie i wskazać wysokość wpisu.

W konsekwencji nie sposób zgodzić się z poglądem, by zaskarżone zarządzenie naruszało przepisy postępowania powołane w zażaleniu, tj. art. 220 § 1

i 3 p.p.s.a. i § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia

2003 r. w sprawie pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Podlegało ono zatem oddaleniu zgodnie z art. 184

w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.