Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1988855

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 grudnia 2015 r.
II FZ 956/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Bogucki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia J. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 2 września 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 770/14 w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 1 kwietnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

1. Postanowieniem z dnia 2 września 2015 r. o sygn. II SA/Rz 770/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił zażalenie J. S. (dalej: skarżący) na postanowienie WSA w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2015 r., II SA/Rz 770/14 o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 1 kwietnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia podano art. 178 w związku z art. 194 § 4 i art. 197 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej w skrócie: p.p.s.a.). Postanowienie jest dostępne na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed Sądem pierwszej instancji.

2.1. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie WSA w Rzeszowie podał, że postanowieniem tego Sądu z dnia 6 lutego 2015 r. o sygn. II SA/Rz 770/14 odrzucona została skarga kasacyjna J. S. z powodu niedopełnienia obowiązku określonego w art. 175 § 1 p.p.s.a. Orzeczenie powyższe doręczono skarżącemu w dniu 10 lutego 2015 r.

Z zachowaniem ustawowego terminu skarżący wniósł sporządzoną osobiście "skargę - odwołanie - wniosek", kwestionującą opisane wyżej postanowienie Sądu z dnia 6 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zaznaczył, że na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, przysługuje stronie - zgodnie z art. 194 § 1 pkt 7 p.p.s.a. - prawo wniesienia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pomimo tego, że skarżący swoje pismo nadane za pośrednictwem operatora pocztowego w dniu 13 lutego 2015 r. zatytułował jako "skarga - odwołanie - wniosek", WSA w Rzeszowie przyjął, że jego wolą było wniesienie środka zaskarżenia od postanowienia tego Sądu z dnia 6 lutego 2015 r. i uznał, że pismo to stanowi zażalenie na ww. postanowienie. W ocenie WSA w Rzeszowie zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, jeżeli nie pochodzi od osób wymienionych w art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. Sporządzenie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej przez osobę nieuprawnioną stanowi nieusuwalny, niepodlegający uzupełnieniu brak formalny uniemożliwiający nadanie sprawie prawidłowego biegu. Skarżącemu doręczono prawidłowe pouczenie w tej kwestii, które zawarte było w pkt 5 pisma z dnia 9 lutego 2015 r., II SA/Rz 770/14.

Uzasadnienie prawne

5. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

5.1. Wniesione zażalenie skarżącego nie ma usprawiedliwionych podstaw, dlatego polega oddaleniu. Zaskarżone postanowienie WSA w Rzeszowie odpowiada prawu, bowiem prawidłowo Sąd ten odrzucił zażalenie skarżącego na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną, które to zażalenie - wbrew wymogom art. 194 § 4 p.p.s.a. - nie zostało sporządzone przez profesjonalnego pełnomocnika.

5.2. Skarżący w ustawowym terminie wniósł osobiście sporządzoną przez siebie "skargę", kwestionującą postanowienie WSA w Rzeszowie z dnia 2 września 2015 r. Mimo że skarżący swoje pismo, nadane za pośrednictwem operatora pocztowego w dniu 14 września 2015 r., zatytułował jako "skarga", Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że jego wolą było wniesienie środka zaskarżenia od ww. postanowienia WSA w Rzeszowie z dnia 2 września 2015 r. i uznał, że pismo to stanowi zażalenie na ww. postanowienie. Zgodnie z art. 194 § 1 pkt 8 p.p.s.a. na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, którego przedmiotem jest odrzucenie zażalenia, przysługuje bowiem stronie prawo wniesienia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W myśl art. 194 § 4 p.p.s.a. zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinien sporządzić adwokat lub radca prawny. Powyższego wymogu nie stosuje się, jeżeli takie zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli zażalenie takie wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 175 § 2 w związku z art. 194 § 4 p.p.s.a.). Ponadto, w sprawach wskazanych w art. 175 § 3 p.p.s.a., zażalenie takie może sporządzić także doradca podatkowy i rzecznik patentowy. Wymóg ten ma na celu zapewnienie zażaleniu odpowiedniego poziomu merytorycznego i formalnego, gdyż temu środkowi odwoławczemu - jak i skardze kasacyjnej - stawia się wysokie wymagania formalne, których niezachowanie grozi odrzuceniem pisma bez merytorycznego rozpoznania. Skarżącemu doręczono prawidłowe pouczenie w tej kwestii, które zostało zawarte w punkcie 5 pisma z dnia 9 lutego 2015 r., II SA/Rz 770/14 (k. 88).

Obowiązek ustanowiony w art. 194 § 4 p.p.s.a. ma charakter bezwzględny, co oznacza, że żadne szczególne okoliczności nie uprawniają strony do osobistego sporządzenia zażalenia na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną (por. postanowienia NSA: z 25 października 2011 r., II OZ 970/11; z 7 maja 2014 r., II FZ 543/14; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/). Ponadto niesporządzenie zażalenia na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną przez adwokata, radcę prawnego lub podmioty wskazane w art. 175 § 2 lub § 3 p.p.s.a. jest nieusuwalnym brakiem (por. postanowienie NSA z 8 grudnia 2004 r., OZ 713/04). Zawarte w art. 194 § 4 p.p.s.a. pojęcie "sporządzenie" należy rozumieć jako "napisanie i podpisanie" zażalenia w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej, ponieważ to podpis wprost wskazuje osobę, która sporządziła zażalenie (por. B. Gruszczyński, w: B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2013, s. 652 i 559).

5.3. W rozpoznawanej sprawie skarżący wniósł do WSA w Rzeszowie zażalenie na postanowienie tego Sądu odrzucające skargę kasacyjną, nie było podpisane przez profesjonalnego pełnomocnika wskazanego w art. 175 p.p.s.a. Tym samym wniesiony środek odwoławczy nie spełniał wymogu uregulowanego w art. 194 § 4 p.p.s.a., a więc podlegał odrzuceniu jako niedopuszczalny. Obowiązek ustanowiony w ww. przepisie ma charakter bezwzględny i żadne szczególne okoliczności nie uprawniają strony do osobistego sporządzenia zażalenia na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną.

5.4. Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.