II FZ 89/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II FZ 89/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1650610

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2015 r. II FZ 89/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka (sprawozdawca).

Sędziowie NSA: Krzysztof Winiarski, del. Zbigniew Romała.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku A. D. o wyłączenie sędziego NSA Macieja Jaśniewicza w sprawie z zażalenia A. D. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 2532/14 w przedmiocie wpisu od skargi A. D. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2014 r., nr (...) w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania postanawia odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 10 lutego 2015 r., II FZ 89/15, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie A. D. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 2532/14 w przedmiocie wpisu od skargi strony na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2014 r., nr (...) w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pismem z dnia 20 lutego 2015 r. skarżący złożył wniosek m.in. o wyłączenie sędziego, który zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej nie wykonał obowiązku wszechstronnego wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, czym naruszył zasadę legalności. Końcowo strona wnioskowała o zbadanie zasadność orzekania Sędziego NSA Macieja Jaśniewicza w dniu 10 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o wyłączenie sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie jest niedopuszczalny i jako taki podlega odrzuceniu.

Zgodnie z dyspozycją art. 20 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako: "p.p.s.a.", wniosek o wyłączenie sędziego wnosi się w toku postępowania. Ma on bowiem zagwarantować rozpoznanie sprawy przez bezstronny sąd, czyli sąd w takim składzie orzekającym, którego sędziowie nie pozostają w relacjach osobistych ze stronami oraz nie mieli określonych wcześniej związków z rozpoznawaną sprawą. Skoro postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zostało zakończone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lutego 2015 r., sygn. akt II FZ 89/15, to wniosek o wyłączenie sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie jest niedopuszczalny. Nie ma bowiem na celu zagwarantowania rozpoznania sprawy przez bezstronny sąd, ponieważ sprawa została już rozpoznana i nie toczy się postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W istocie rzeczy wniosek o wyłączenie sędziego NSA zmierza do zmiany prawomocnego postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lutego 2015 r.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 64 § 3 oraz art. 197 § 2 i art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.