Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2762464

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 stycznia 2020 r.
II FZ 885/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Beata Cieloch (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia C. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 24 października 2019 r. sygn. akt I SA/Lu 140/19 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi C. K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

1. Zaskarżonym postanowieniem z 24 października 2019 r., sygn. akt I SA/Lu 140/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę C. K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z 7 stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne.

2. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, że wezwanie o uiszczenie wpisu od skargi doręczono Skarżącej 26 sierpnia 2019 r. Skarżąca nie uiściła wpisu od skargi. Z tego względu WSA na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) odrzucił skargę jako nieopłaconą.

3. W zażaleniu na to postanowienie Skarżąca wniosła o jego uchylenie, powołując się na zmiany w księdze wieczystej dokonane 7 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

4. Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem zaskarżone postanowienie odpowiada prawu.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i § 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.). Skoro mimo wezwania Skarżąca nie uiściła wpisu, a jednocześnie nie była zwolniona z kosztów sądowych, to nie ma żadnych podstaw, aby zakwestionować prawidłowość zastosowania przez WSA w zaskarżonym postanowieniu art. 220 § 3 p.p.s.a. i odrzucenia skargi jako nieopłaconej mimo wezwania Sądu.

W zażaleniu Skarżąca nie podała żadnej argumentacji, która podważyłaby opisane ustalenia i prawidłowość zastosowania wskazanego przepisu p.p.s.a. Kwestia zmian w księdze wieczystej nie ma zaś żadnego znaczenia w tym względzie.

5. Nie znajdując więc podstaw do uwzględnienia zażalenia, Naczelny Sąd Administracyjny stosownie do art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.