II FZ 786/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2492447

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2018 r. II FZ 786/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia A. N. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 stycznia 2018 r., sygn. akt II FZ 786/17 w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 30 października 2017 r., sygn. akt I SA/Rz 678/17 w sprawie ze skargi A. N. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z 9 września 2017 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zarzutu zgłoszonego w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 24 stycznia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił zażalenie A. N. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 30 października 2017 r. sygn. akt I SA/Rz 678/17.

Pismem z dnia 18 lutego 2018 r. skarżący wniósł zażalenie na powyższe postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Jak stanowi art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przepisy procedury sądowoadministracyjnej wyraźnie określają, że zażaleniem mogą być zaskarżane wyłącznie postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych, stąd wniesienie zażalenia na postanowienie NSA jest niedopuszczalne. Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że wniesiony przez Skarżącego środek zaskarżenia jest niedopuszczalny, w związku z czym podlega odrzuceniu. Naczelny Sąd Administracyjny jest instancją najwyższą w postępowaniu sądowoadministracyjnym, jego orzeczenia są ostateczne i nie przysługują od nich żadne środki odwoławcze.

Z uwagi na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł o odrzuceniu zażalenia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.