II FZ 762/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2597357

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2018 r. II FZ 762/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia M. S. na zarządzenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 lipca 2018 r., sygn. akt I SA/Kr 34/18 o pozostawieniu bez rozpoznania pisma M. S. z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 21 listopada 2017 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

1. Zarządzeniem z 16 lipca 2018 r., I SA/Kr 34/18 Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie pozostawił bez rozpoznania pismo M.S. z 4 czerwca 2018 r. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia podał, że w wykonaniu zarządzenia z 14 czerwca 2018 r. skarżący został wezwany do sprecyzowania charakteru pisma z 4 czerwca 2018 r. - w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpatrzenia. Pomimo, iż odpowiedź skarżącego dotarła do Sądu w wyznaczonym terminie, to nie precyzuje ona jednak charakteru pisma z 4 czerwca 2018 r. Skarżący nie wyjaśnił bowiem, w jakim celu nadesłał do Sądu ww. pismo, zatem nie został usunięty jego brak formalny, który uniemożliwia nadanie pismu prawidłowego biegu.

2. Powyższe zarządzenie sędziego skarżący uczynił przedmiotem zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażając niezadowolenie z zajętego w nim stanowiska.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

3. Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania (art. 49 § 2 p.p.s.a.).

Wskazać należy, iż powołane przepisy znajdują zastosowanie tylko w przypadku takich braków, które uniemożliwiają nadanie pismu strony prawidłowego biegu, tj. wywołania przez pisma procesowego właściwych skutków procesowych zarówno w stosunku do sądu, jak i pozostałych podmiotów uczestniczących w postępowaniu.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie, bowiem skarżący nie sprecyzował w żaden sposób swoich żądań, co spowodowało, iż jego pismu z 4 czerwca 2018 r. nie można było nadać dalszego biegu. Mając na uwadze okoliczności sprawy, stwierdzić należy, iż w niniejszym przypadku prawidłowo zastosowano ww. przepisy i pozostawiono pismo skarżącego bez rozpoznania. Sąd nie może bowiem domniemywać intencji skarżącego i w przypadku braku możliwości odczytania treści pisma decydować za stronę, jakie było jej żądanie. Skoro pismo strony skarżącej nie przedstawia jej jednoznacznych intencji i wniosków, to uniemożliwia to podjęcie przez Sąd czynności wynikających z ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i dalsze prowadzenie postępowania. Niesprecyzowanie przez skarżącego jego żądań w odpowiedzi na wezwanie Sądu, a w konsekwencji nieusunięcie braków formalnych pisma z 4 czerwca 2018 r., stanowiło zatem obligatoryjną podstawę do pozostawienia go bez rozpoznania.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 z związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a., orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.