Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619128

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 grudnia 2018 r.
II FZ 759/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Dumas.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia A. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 września 2018 r., sygn. akt I SA/Wr 1010/17 w przedmiocie wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi A. W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2017 r., Nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 28 września 2018 r. o sygn. akt I SA/Wr 1010/17 Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wezwał A. W. na podstawie art. 220 § 1 i § 3 oraz art. 214 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej zwana: "p.p.s.a.") do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od zażalenia na postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r. Kwotę należnego wpisu ustalono w oparciu o § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm., zwane dalej: "rozporządzenie Rady Ministrów).

Pełnomocnik skarżącej wywiódł zażalenie od ww. zarządzenia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (por. § 2). Z kolei § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów stanowi, że wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania, natomiast skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie przewodniczący wydziału zastosował w sposób prawidłowy normy proceduralne określone we wskazanych powyżej przepisach, wzywając skarżącą do uiszczenia należnego wpisu sądowego od zażalenia. Kwota wskazana w zaskarżonym zarządzeniu odpowiadała co do wysokości wpisowi od zażalenia na postanowienie WSA, przewidzianemu w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia RM. Opisana przez stronę w zażaleniu procedura postępowania nie znajduje natomiast potwierdzenia w przepisach prawa.

W konsekwencji Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że zaskarżone zarządzenie w pełni odpowiadało przepisom obowiązującego prawa.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a. zażalenie oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.