II FZ 706/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2400429

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2017 r. II FZ 706/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Rypina.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia M. S. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 11 maja 2017 r. sygn. akt I SAB/Lu 24/16 w zakresie odrzucenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ze skargi M. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w przedmiocie przesłania skargi na bezczynność organu postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 11 maja 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn. akt I SAB/Lu 24/16) w sprawie ze skargi M. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w przedmiocie skargi na bezczynność organu odrzucił zażalenie na postanowienie tego Sądu z dnia 10 listopada 2016 r.

Postanowieniem z 10 listopada 2016 r. Sąd odrzucił zażalenie skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 15 września 2016 r., odrzucające skargę na bezczynność organu. Skarżący wniósł zażalenie na wyżej wymienione postanowienie. Zarządzeniem z 1 grudnia 2016 r., Przewodniczący Wydziału I wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł. Zarządzenie to zostało przez skarżącego zaskarżone. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 10 marca 2017 r. sygn. akt II FZ 107/17 oddalił zażalenie strony na zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu. Wobec powyższego, w wykonaniu zarządzenia z dnia 22 marca 2017 r., ponownie wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 10 listopada 2016 r. w wysokości ustalonej w prawomocnym zarządzeniu z dnia 1 grudnia 2016 r. - w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie doręczone skarżącemu w dniu 14 kwietnia 2017 r., pozostało bez odpowiedzi.

W konsekwencji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zaskarżonym postanowieniem, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. odrzucił zażalenie.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniósł skarżący.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Rację w niniejszej sprawie ma Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, który zaskarżonym postanowieniem odrzucił zażalenie skarżącego z powodu jego nieopłacenia w zakreślonym terminie. Zasadą jest, że Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata (art. 220 § 1 p.p.s.a.). W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Z kolei zgodnie z § 3 wskazanego powyżej przepisu, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie zaktualizował się skutek procesowy, o którym mowa w art. 220 § 3 p.p.s.a. Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 10 listopada 2016 r., przy czym w wezwaniu Przewodniczącego Wydziału pouczono, że nie uiszczenie należnej opłaty skutkować będzie odrzuceniem zażalenia. Termin do uiszczenia wpisu bezskutecznie upłynął. Dlatego też w tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny zobowiązany był wniesione zażalenie odrzucić, co też uczynił prawidłowo, stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.