Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720887

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 września 2019 r.
II FZ 640/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Bogucki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażaleń W. M. i uczestnika postępowania M. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1043/19 w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi W. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2019 r., nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki postanawia oddalić zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

1. Postanowieniem z dnia 24 lipca 2019 r. o sygn. I SA/Gd 1043/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę W. M. (dalej: skarżący) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2019 r. o nr (...), wydaną w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia podano art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.). Postanowienie jest dostępne na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku.

2.1. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie WSA w Gdańsku podał, że zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gdańsku z dnia 31 maja 2019 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia z pouczeniem, że nieuiszczenie wpisu w terminie spowoduje odrzucenie skargi. Zarządzenie doręczono skarżącej w dniu 21 czerwca 2019 r. W dniu 19 lipca 2019 r. na podstawie rejestru dochodów budżetowych oraz kwitariusza ustalono, że skarżąca nie uiściła wpisu sądowego w kwocie 200 zł.

2.2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zaskarżonym postanowieniem, powołując się na art. 220 § 3 p.p.s.a., odrzucił skargę.

3. Stanowisko skarżącej i uczestnika postępowania w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Skarżąca oraz uczestnik postępowania wnieśli zażalenie na powyższe postanowienie WSA w Gdańsku. W uzasadnieniu wskazali, że zaskarżone postanowienie narusza art. 220 § 1 i § 3 w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. Ich zdaniem "Skarga została bezzasadnie odrzucona, ponieważ wpis sądowy został zapłacony, zaś skarżąca nie została prawidłowo wezwana do zapłaty. W związku z powyższym zażalenie jest uzasadnione".

Uzasadnienie prawne

4. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

4.1. Zażalenia nie mają usprawiedliwionych podstaw, dlatego podlegają oddaleniu na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, WSA w Gdańsku prawidło postanowił o odrzuceniu skargi. Stosownie do art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis, przy czym tymi pismami są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.). Natomiast w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został w terminie siedmiodniowym uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

4.2. W rozpatrywanej sprawie skarżąca została wezwana do wpłacenia należnego wpisu i pouczona o skutkach niezastosowania się do tego wezwania. Pomimo doręczenia skarżącej zarządzenia wzywającego do jego uiszczenia, wbrew twierdzeniu skarżącej wpis taki nie został wpłacony. W zaistniałej sytuacji upływ terminu 7 dni do uiszczenia wpisu obligował ten Sąd do odrzucenia skargi.

4.3. Mając na uwadze wyżej przedstawioną argumentację, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.