II FZ 628/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2568637

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2018 r. II FZ 628/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Bogucki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia Burmistrza Miasta R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zawarte w punkcie drugim wyroku z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 329/18 w przedmiocie kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skargi Burmistrza Miasta R. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 7 marca 2018 r., nr (...) w przedmiocie kosztów egzekucyjnych postanawia:

1.

oddalić zażalenie;

2.

zwrócić Burmistrzowi Miasta R. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku uiszczony wpis od zażalenia w kwocie 100 (słownie: sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

1. Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2018 r. o sygn. I SA/Gd 392/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w sprawie ze skargi Burmistrza Miasta R. (dalej: skarżący, Burmistrz) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku (dalej: Dyrektor IAS) z dnia 7 marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie określenia kosztów egzekucyjnych w punkcie pierwszym uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. z dnia 30 stycznia 2018 r. a w punkcie drugim zasądził od Dyrektora IAS na rzecz strony skarżącej kwotę 580 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Jako podstawę prawną orzeczenia o kosztach podano postępowania przepis art. 200 w związku z art. 205 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.). Na koszty postępowania sądowego w kwocie 580 zł złożyły się: uiszczony wpis od skargi w wysokości 100 zł, koszty zastępstwa procesowego w wysokości 480 zł obliczone na podstawie § 14 ust. 1 pkt c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 265, dalej: rozporządzenie MS). Wyrok jest dostępny na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Stanowisko skarżącego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

2.1. Na postanowienie w zakresie zwrotu kosztów postępowania sądowego, zawarte w punkcie 2 opisanego powyżej wyroku, skarżący wniósł zażalenie i zaskarżył je w części, tj. zakresie, w jakim WSA w Gdańsku nie uwzględnił wniosku o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego co do kwoty 4.920 zł. Postanowieniu zarzucił naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

1)

art. 200 w związku z art. 205 § 2 p.p.s.a. przez niczym nieuzasadnione pozbawienie skarżącego należnych mu kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia sprawy (pełnej wysokości kosztów zastępstwa procesowego);

2)

§ 14 ust.

1 pkt 1 lit. c rozporządzenia MS w sytuacji gdy postanowienie o kosztach zastępstwa procesowego w sprawie winno zostać wydane w oparciu o § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz § 2 pkt 6 rozporządzenia MS, ponieważ wartość przedmiotu zaskarżenia wynosiła 64.887,20 zł. Z uwagi na powyższe okoliczności wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i zasądzenie od organu na rzecz skarżącego kosztów postępowania w wysokości 5.500 zł. Wniósł także o zasądzenie od Dyrektora IAS na jego rzecz kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych za postępowanie zażaleniowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie prawne

3. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

3.1. Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw, dlatego podlega oddaleniu na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego WSA w Gdańsku prawidłowo zasądził zwrot kosztów postępowania.

Zgodnie z art. 194 § 1 pkt 9 p.p.s.a., zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienie, którego przedmiotem jest zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej. Zażalenie w rozpoznawanej sprawie zostało wniesione na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania, zawarte w wyroku WSA w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 r. o sygn. I SA/Gd 392/18, którego odpisy zostały doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 27 lipca 2018 r., zaś pełnomocnikowi organu w dniu 19 lipca 2018 r. Według akt sądowych sprawy na dzień 11 października 2018 r. od wspomnianego wyroku nie złożono skargi kasacyjnej. Wobec tego należy uznać, że wypełniona została hipoteza art. 194 § 1 pkt 9 p.p.s.a., dlatego zażalenie może zostać obecnie rozpoznane.

3.2. Odnosząc się do przepisów regulujących zwrot kosztów postępowania między stronami wskazać należy, że zgodnie z art. 200 p.p.s.a. w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt (...) zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. Przepis art. 205 § 2 p.p.s.a. za jeden z elementów niezbędnych kosztów postępowania uważa wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego), jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach.

Podkreślenia wymaga także, że stosownie do art. 230 § 1 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, a w innych sprawach pobiera się wpis stały (art. 231 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie natomiast żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Wysokość wpisów sądowych w sprawach rozpatrywanych przed sądami administracyjnymi została uregulowana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie RM).

3.3. Przedmiotem wniesionej do WSA w Gdańsku skargi było postanowienie organu egzekucyjnego, którym określono koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym. Dla tego rodzaju spraw właściwy jest wpis stały, o czym stanowi § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM. Wpis stały wynosi 100 zł i jest on uiszczany w sprawach tego rodzaju, bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności w sprawach. Wpis od skargi w takiej wysokości został zapłacony przez skarżącego.

3.3.1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, uchylając zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji, zobowiązany był zasądzić zwrot kosztów postępowania, na które składają się w tej sprawie uiszczony wpis od skargi oraz koszty zastępstwa procesowego. Skoro przedmiotem sprawy była skarga na postanowienie w przedmiocie kosztów egzekucyjnych to właściwie WSA w Gdańsku uznał, że w sprawie należy zastosować stawki za zastępstwo "w innej sprawie" w wysokości 480 zł, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia MS. Jednocześnie WSA w Gdańsku omyłkowo powołał się na § 14 ust. 1 pkt c rozporządzenia MS, jednak nie ma to wpływu na wynik sprawy. Tym samym prawidłowo zasądzono kwotę 580 zł, na którą złożyły się uiszczony wpis od skargi w wysokości 100 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 480 zł. Brak jest podstaw, żeby podzielić pogląd skarżącego, iż w sprawie powinien mieć zastosowanie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia MS, dotyczący stawek minimalnych w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna. Jak wspomniano wyżej, sprawa dotyczyła skargi na postanowienie organu egzekucyjnego w przedmiocie kosztów egzekucyjnych, tym samym nie należy do kategorii "której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna".

Należy również przypomnieć, że od skargi został prawidłowo pobrany wpis stały, a nie stosunkowy, zależny od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem. To, że w postanowieniu tym określono wysokość kosztów egzekucyjnych w kwocie 64.887,20 zł nie powoduje, że przedmiotowa skarga przestaje być skargą na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym.

6.4. Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji. Odnosząc się zaś do zawartego w zażaleniu wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, stwierdzić należy, że nie może on być uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny, gdyż art. 209 p.p.s.a. nie przewiduje takiej możliwości w przypadku postępowania wpadkowego, toczącego się na skutek wniesienia zażalenia na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego. Mając również na uwadze okoliczność, że zażalenia na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych są wolne od opłat sądowych pod warunkiem, że strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy (art. 227 § 2 p.p.s.a.), Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zwrócić skarżącemu 100 zł tytułem niezasadnie uiszczonego wpisu od zażalenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.