II FZ 599/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2427322

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2018 r. II FZ 599/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogdan Lubiński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia Firmy Handlowo-Usługowej A. sp.j. w likwidacji z siedzibą w R. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2017 r. sygn. akt II FZ 599/17 oddalające zażalenie Firmy Handlowo-Usługowej A. sp.j. w likwidacji z siedzibą w R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 710/16 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi Firmy Handlowo-Usługowej A. sp.j. w likwidacji z siedzibą w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 2 marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2015 r. postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 r., sygn. akt II FZ 599/17 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie Firmy Handlowo-Usługowej A. sp.j. w likwidacji z siedzibą w R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 710/16.

Na powyższe postanowienie zostało wniesione zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie należało odrzucić jako niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a.") zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przepisy procedury sądowoadministracyjnej wyraźnie określają, że zażaleniem mogą być zaskarżane wyłącznie postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych, stąd wniesienie zażalenia na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest niedopuszczalne. Naczelny Sąd Administracyjny jest ostatnią instancją w postępowaniu sądowoadministracyjnym, jego orzeczenia są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze. Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że wniesiony środek zaskarżenia jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu.

Z tych względów, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.