II FZ 386/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509842

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2018 r. II FZ 386/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Grzęda.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia W. P. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 101/18 w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 15 listopada 2017 r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. postanawia oddalić zażalenie. 1

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 23 stycznia 2018 r. Przewodnicząca Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwała W. P. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł stosownie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w terminie 7 dni od daty doręczenia pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący wywiódł zażalenie na powyższe zarządzenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), strony zobowiązane są do ponoszenia kosztów postępowania związanych ze swoim udziałem w sprawie. W przypadku skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie sądowoadministracyjne, na stronie wnoszącej ciąży obowiązek uiszczenia wpisu (por. art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a.). Wpis może być stosunkowy albo stały. Zgodnie z art. 231 p.p.s.a. wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

Odnosząc powyższe rozważania do rozpoznawanej sprawy, należy zauważyć, że strona złożyła skargę na decyzję utrzymującą w mocy decyzję ustalającą zobowiązanie podatkowe w kwocie 41 zł. Przedmiotem zaskarżenia jest zatem należność pieniężna, która została zakwestionowana w skardze. W konsekwencji ustalenie Skarżącemu wpisu stosunkowego od wniesionej skargi w wysokości 100,- zł, na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, miało podstawę w obowiązujących przepisach prawa.

Wobec uznania, że zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw, Naczelny Sąd Administracyjny zażalenie oddalił na podstawie art. 184 w związku z art. 198 i art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.