Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508820

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 czerwca 2018 r.
II FZ 352/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia B. T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2478/16 w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi B. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 czerwca 2016 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 13 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2478/16) odrzucił skargę kasacyjną B. T. - nazywanej dalej "Skarżącą", na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 czerwca 2016 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z 27 października 2017 r. pełnomocnik Skarżącej została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez załączenie pełnomocnictwa oraz złożenie wniosku o rozpoznanie sprawy na rozprawie bądź złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się rozprawy. Pismo to zostało doręczone 16 listopada 2017 r. Spośród wymienionych braków formalnych skargi kasacyjnej pełnomocnik Skarżącej złożyła jedynie 4 listopada 2017 r. do akt sprawy dokument pełnomocnictwa.

Tym samym, kierując się art. 178 w zw. z art. 176 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), Sąd pierwszej instancji odrzucił skargę kasacyjną.

W zażaleniu na powyższe postanowienie pełnomocnik Skarżącej podniosła, że zarządzenie z 27 października 2017 r. zostało doręczone na zły adres. Stąd też strona nie została skutecznie wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej i nie było podstaw do jej odrzucenia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, dlatego podlega oddaleniu.

Z akt sprawy wynika, że przesyłka zawierająca wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej została przesłana na ten sam adres, który widnieje zarówno w skardze kasacyjnej jak i zażaleniu (k. 158, 145 i 167 akt sprawy).

Ponadto na druku pocztowym widnieje podpis pełnomocnik opatrzony datą 16 listopada 2017 r. Oznacza to, że została ona skutecznie wezwana do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisma pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Ponieważ w przewidzianym terminie nie zastosowała się do wezwania, Sąd pierwszej instancji trafnie zastosowała art. 178 p.p.s.a. i odrzucił skargę kasacyjną.

Z uwagi na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.