Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449133

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 marca 2014 r.
II FZ 243/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej w sprawie z zażalenia Z. W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Gl 651/12 w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie z skargi Z. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 23 kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 30 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Gl 651/12 odrzucił zażalenie z dnia 10 listopada 2013 r. Z. W. na postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 21 października 2013 r., w przedmiocie wyłączenia sędziego. W uzasadnieniu postanowienia Sąd I instancji wskazał, że zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 listopada 2013 r. (doręczone w dniu 6 grudnia 2013 r.) wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od powyżej wskazanego zażalenia. Sąd I instancji stwierdził, że zażalenie podlegało odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwana dalej "p.p.s.a."), gdyż skarżący nie uiścił wpisu od powyżej wskazanego zażalenia w wyznaczonym terminie 7 dni, liczonym od dnia doręczenia mu wezwania do jego uiszczenia, tj. od dnia 6 grudnia 2013 r. Sąd I instancji podkreślił, że ostatnim dniem powyższego terminu był dzień 13 grudnia 2013 r.

Dnia 18 stycznia 2014 r. skarżący wniósł zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia z dnia 30 grudnia 2013 r. W uzasadnieniu wezwał do "cofnięcia, uchylenia, całkowitej zmiany treści - wydanego z brakiem odpowiedzialności, z przepisów prawa materialnego czyli normy prawnej - Art. 42.1. Konstytucji RP - zaskarżonego postanowienia z dnia 30 grudnia 2013 r." Zdaniem skarżącego nie było podstaw do uiszczenia wpisu.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Stosownie do art. 199 p.p.s.a. strony zobowiązane są do ponoszenia kosztów postępowania związanych ze swoim udziałem w sprawie. W przypadku zażalenia, na stronie wnoszącej ten środek zaskarżenia zgodnie z art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. ciąży obowiązek uiszczenia wpisu. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi 100,- zł w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla, że wnoszący zażalenie został pouczony o terminie w jakim wpis należy uiścić oraz o konsekwencjach nie uiszczenia tego wpisu. Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone skarżącemu w dniu 6 grudnia 2013 r., w konsekwencji zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upływał w dniu 13 grudnia 2013 r. W związku z tym, że strona nie dokonała zapłaty wymaganej kwoty w powyższym terminie, Sąd I instancji prawidłowo uznał, że zażalenie podlega odrzuceniu zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. Odnosząc się do uzasadnienia skarżącego Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że okoliczności w nim podniesione nie dotyczą przedmiotu sprawy jakim jest postanowienie o odrzucenie zażalenia ze względu na nieuiszczenie wpisu.

Wobec tego Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.