II FZ 221/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2513374

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2018 r. II FZ 221/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sokołowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia M. S. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2018 r., sygn. akt II FZ 221/18 oddalające zażalenie M. S. na zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Lu 890/16 którym pozostawiono bez rozpoznania pismo M. S. z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2016 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 16 maja 2018 r., sygn. akt II FZ 221/18, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie M. S. (dalej jako: "skarżący") na zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Lu 890/16, którym pozostawiono bez rozpoznania pismo skarżącego z dnia 17 stycznia 2017 r.

Pismem z dnia 30 maja 2015 r. skarżący złożył zażalenie na ww. postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Jak stanowi art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.") zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wyjaśnić należy, iż przepisy procedury sądowoadministracyjnej wyraźnie określają, że zażaleniem mogą być zaskarżane wyłącznie postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych, stąd wniesienie zażalenia na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest niedopuszczalne. Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że wniesiony przez skarżącego środek zaskarżenia jest niedopuszczalny, w związku z czym podlega odrzuceniu. Naczelny Sąd Administracyjny jest instancją najwyższą w postępowaniu sądowoadministracyjnym, jego orzeczenia są ostateczne i nie przysługują od nich żadne środki odwoławcze. W związku z tym postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2018 r., sygn. akt II FZ 221/18, jako orzeczenie ostateczne jest niezaskarżalne w sądowoadministracyjnym toku instancji. Jest to zresztą przejaw szerszej zasady, że od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego nie służy żaden środek odwoławczy i w związku z tym są one prawomocne od chwili ich wydania (art. 168 § 1 p.p.s.a.).

Z uwagi na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł o odrzuceniu zażalenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.