II FZ 2113/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1624387

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2015 r. II FZ 2113/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia A. i A. S. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 1286/14 w przedmiocie wpisu od skargi A. i A. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 27 listopada 2014 r. sygn. akt I SA/Gl 1286/14 Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wezwał pełnomocnika strony skarżącej tj. A. i A. S. do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 lipca 2014 r., którą uchylono decyzję organu I instancji i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez ten organ, o kwotę 300,00 zł stosownie do § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm., dalej zwane: "rozporządzenie RM").

Pełnomocnik skarżących wywiódł zażalenie na powyższe zarządzenie, w którym wniósł o jego uchylenie. Autor zarzucił naruszenie § 2 ust. 5 rozporządzenia RM. W uzasadnieniu pełnomocnik stwierdził, że Sąd I instancji, błędnie uznał, że wpis od skargi podlega wpisowi o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia RM.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie wskazać należy, że na podstawie art. 231 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej: "p.p.s.a."), wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, a w innych sprawach pobiera się wpis stały. Innymi słowy, wpis stosunkowy pobiera się w sprawach skarg wnoszonych do sądu administracyjnego na akty administracyjne, z których bezpośrednio wynika dla strony postępowania obowiązek zapłaty określonej należności pieniężnej. Decydujące jest ustalenie, czy wydana przez organ decyzja stanowi tytuł prawny, uprawniający stronę bądź organ do wystąpienia z roszczeniem o uiszczenie należnej kwoty.

Natomiast na gruncie rozpoznawanej sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Jest to tzw. decyzja kasacyjna, która nie nakłada na skarżącego obowiązku zapłacenia jakichkolwiek należności pieniężnych. W tej sytuacji nie ulega wątpliwości, że w sytuacji, gdy strona składa skargę na decyzję organu odwoławczego uchylającą decyzję organu I instancji i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia, powinna uiścić wpis stały, którego wysokość precyzuje § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia RM (wpis 500 zł w sprawach z zakresu zobowiązań podatkowych).

Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił też poglądu skarżącego, że wpisem należnym w jego sprawie jest wpis stały w wysokości 200 zł, wynikający z zastosowania § 2 ust. 5 rozporządzenia RM. Przepis ten stanowi, że w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się wpis stały w wysokości 200 zł. Przy zastosowaniu wykładni systemowej wewnętrznej uzasadnione jest przyjęcie, że przepis ten odnosi się tylko do takich spraw, w których skarga dotyczy postanowień lub decyzji wydanych w trybach nadzwyczajnych bez względu na przedmiot sprawy. Tok postępowania w niniejszej sprawie należał natomiast do zwykłego trybu, uruchomionego wskutek złożenia przez stronę odwołania od decyzji organu I instancji. Pogląd ten jest utrwalony w orzecznictwie (zob. postanowienie NSA z dnia 13 listopada 2008 r., sygn. akt I GSK 1179/07, Lex nr 533159).

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 oddalił zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.