Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449132

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 lutego 2014 r.
II FZ 1642/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Rypina.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia O. R. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 1251/13 w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi O. R. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 16 września 2013 r., nr (...) w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego postanawia

1.

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę zawartą w sentencji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. akt II FZ 1642/13, poprzez wpisanie w miejsce daty jego wydania "22 stycznia 2014 r." zamiast "22 stycznia 2013 r.";

2.

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę zawartą w sentencji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. akt II FZ 1642/13, poprzez wpisanie w miejsce daty rozpoznania zażalenia "22 stycznia 2014 r." zamiast "22 stycznia 2013 r.".

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku oczywistej omyłki w sentencji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. akt II FZ 1642/13, omyłkowo wskazano jako datę jego wydania dzień 22 stycznia 2013 r., zamiast 22 stycznia 2014 r. Ponadto w sentencji powyższego postanowienia omyłkowo wskazano jako datę rozpoznania zażalenia dzień 22 stycznia 2013 r., zamiast 22 stycznia 2014 r.

W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 166 i art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.