Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1591935

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 grudnia 2014 r.
II FZ 1330/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Babiarz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia W. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 maja 2014 r., I SA/Gd 934/11 w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 13 maja 2011 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za 2009 r. i 2010 r. postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

1. Postanowieniem z dnia 21 maja 2014 r., I SA/Gd 934/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił zażalenie W. K. (zwanego skarżącym) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 13 maja 2011 r. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za 2009 r. oraz za 2010 r.

W uzasadnieniu postanowienia WSA wskazał, że skarżący wniósł zażalenie, uzupełnił jego brak poprzez dosłanie odpisu po terminie, dlatego zażalenie zostało odrzucone.

W zażaleniu skarżący wskazał, że nie rozumie, dlaczego sąd uważa, iż brak uzupełnił po terminie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw i dlatego podlega oddaleniu.

2. Skarżący złożył zażalenie na decyzję SKO. Powinien był je złożyć w dwóch egzemplarzach - jednym dla sądu i jednym dla SKO. Ponieważ złożył tylko jeden egzemplarz - został wezwany do dosłania drugiego. Miał dosłać podpisane zażalenie w drugim egzemplarzu, żeby sąd mógł je przekazać do SKO. Skarżący otrzymał wezwanie w dniu 24 kwietnia. Na karcie 176 akt znajduje się jego podpis wraz z datą, że tego dnia otrzymał wezwanie z sądu. Skoro skarżący podpisał się pod taką datą to znaczy, że jej nie kwestionował - zgadzał się z nią. Od dnia 24 kwietnia miał 7 dni na uzupełnienie braku. W dniu 25 kwietnia minął 1 dzień, w dniu 1 maja minął 7 dni. Ponieważ dzień 1 maja jest dniem świątecznym, skarżący powinien był w dniu 2 maja udać się na pocztę i nadać do sądu list, w którym by było drugie zażalenie. Zamiast dokonać czynności w dniu 2 maja (piątek) - skarżący dokonał jej dopiero w dniu 5 maja (poniedziałek). Na stronie 178 akt znajduje się koperta, którą skarżący nadał na poczcie dopiero w dniu 5 maja-widnieje na niej stempel pocztowy. Skoro skarżący spóźnił się i nie uzupełnił braku w terminie - w dniu 2 maja-to zażalenie zostało odrzucone.

Nie ma podstaw, by kwestionować daty 24 kwietnia i 5 maja. Jedną z nich skarżący potwierdził podpisem, druga została nabita na poczcie przez stempel pocztowy. Pomiędzy dniem 24 kwietnia, a 5 maja upłynęło więcej dni niż 7. Dzień 1 maja jest świętem i wszystkie poczty są wówczas zamknięte. Był to czwartek. Dzień 2 maja nie jest świętem, był to piątek i poczta była otwarta-był to też dzień, kiedy skarżący powinien był nadać list do sądu. Skarżący zamiast w piątek - nadał list dopiero w poniedziałek.

3. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.