Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2021836

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
II FZ 123/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia W. D. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 października 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1686/15 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi W. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia 3 września 2015 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 30 października 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1686/15, Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wezwał do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wniesionej przez W. D. w kwocie 500 zł na podstawie § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm., dalej "rozporządzenie").

Pismem z dnia 9 listopada 2015 r. skarżący wniósł zażalenie na powyższe zarządzenie.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem art. 220 § 2 i 3 p.p.s.a., przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 199 p.p.s.a. strony zobowiązane są do ponoszenia kosztów postępowania związanych ze swoim udziałem w sprawie. W przypadku zażalenia, na stronie wnoszącej ten środek zaskarżenia zgodnie z art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. ciąży obowiązek uiszczenia wpisu. Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia, wpis stały w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu zobowiązań podatkowych wynosi 500 zł. Zatem, stosownie do rozporządzenia skarżący jest zobowiązany uiścić ten wpis w pełnej wysokości. W przeciwnym razie zażalenie zostanie odrzucone. Uznać należy, że objęte zażaleniem zarządzenie z dnia 30 października 2015 r. jest prawidłowe i jako zgodne z prawem nie podlega uchyleniu, zwłaszcza, że w treści zażalenia skarżącego nie został przedstawiony żaden argument mogący skutecznie podważyć jego zasadność.

Mając powyższe na uwadze, wobec braku usprawiedliwionych podstaw do uchylenia zaskarżonego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, należało zażalenie oddalić, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.