Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1679210

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
II FZ 11/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Dauter.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia R. Spółki z o.o. z siedzibą w L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 26/14 w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi R. Spółki z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 listopada 2013 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

1. Postanowieniem z 13 listopada 2014 r., I SA/Łd 26/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę kasacyjną R. sp. z o.o. od wyroku WSA w Łodzi z 13 marca 2014 r., I SA/Łd 26/14 w sprawie ze skargi R. Spółki z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 listopada 2013 r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r.

Z uzasadnienia powyższego rozstrzygnięcia wynika, że pełnomocnik strony złożył skargę kasacyjną od powyższego wyroku i jednocześnie - wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia tego środka zaskarżenia.

Postanowieniem z 7 sierpnia 2014 r. WSA w Łodzi po rozpoznaniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, odmówił przywrócenia terminu. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 22 października 2014 r. oddalił zażalenie strony skarżącej wniesione na postanowienie WSA w Łodzi z 7 sierpnia 2014 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Sąd pierwszej instancji podkreślił, iż okolicznością niesporną jest, iż skarga kasacyjna została złożona przez pełnomocnika skarżącej spółki z uchybieniem ustawowego terminu i termin ten nie został skutecznie przywrócony. Złożenie skargi kasacyjnej po upływie 30-dniowego terminu uniemożliwia nadanie skardze kasacyjnej dalszego biegu i obliguje sąd do jej odrzucenia. Z tego też powodu, sąd odrzucił skargę kasacyjną na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej jako: "p.p.s.a.").

2. W zażaleniu na powyższe postanowienie skarżąca podniosła, że rozpoznanie zażalenia powinno uwzględniać normę zawartą w art. 165 p.p.s.a. i okoliczność, iż w tożsamych sprawach do rozpoznawanej sprawy NSA postanowieniami z 22 października 22 października 2014 r., I FZ 337/14 i I FZ 338/14 uchylił zaskarżone postanowienia WSA w Łodzi i przywrócił termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

3. Zażalenie jest nieuzasadnione.

Zgodnie z treścią art. 165 p.p.s.a. postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Okoliczności przywołane w argumentacji środka odwoławczego odnoszą się co najwyżej do postępowania w trybie art. 165 p.p.s.a., skarżąca nie wskazała jednak na jakiekolwiek uchybienia, których miał się dopuścić sąd pierwszej instancji wydając zaskarżone postanowienie. Pismem z 24 listopada 2014 r. sporządzonym przez profesjonalnego pełnomocnika, skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wniosła "zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 listopada 2014 r., I SA/Łd 26/14", "zaskarżając powyższe postanowienie w całości". Tym samym skarżąca wszczęła postępowanie zażaleniowe a nie inny tryb weryfikacji ww. postanowienia. Przedmiotem kontroli instancyjnej dokonywanej w postępowaniu zażaleniowym przez Naczelny Sąd Administracyjny jest zgodność z prawem orzeczeń wydawanych przez sądy pierwszej instancji. NSA nie dopatrzył się naruszenia przepisów prawa przy wydaniu zaskarżonego w niniejszej sprawie orzeczenia.

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Co pozostaje bezsporne, skarga kasacyjna w niniejszej sprawie została wniesiona uchybieniem ustawowego terminu. Postanowieniem z 7 sierpnia 2014 r. WSA w Łodzi; I SA/Łd 26/14, po rozpoznaniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, odmówił przywrócenia terminu; natomiast Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 22 października 2014 r., II FZ 1586/14, oddalił zażalenie strony skarżącej wniesione na postanowienie WSA w Łodzi z 7 sierpnia 2014 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Termin zatem do wniesienia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie nie został przywrócony. Z uwagi na powyższe prawidłowo zastosował sąd pierwszej instancji art. 178 p.p.s.a. i odrzucił skargę kasacyjną.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.