Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2632886

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 marca 2019 r.
II FSK 994/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sokołowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku Fundacji P. z siedzibą w W. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi kasacyjnej M. C. i R. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2999/15 w sprawie ze skargi M. C. i R. C. na postanowienie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne postanawia dopuścić Fundację P. z siedzibą w W. do udziału w niniejszym postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2999/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. C. i R. C. (skarżący) na postanowienie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2015 r. w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne.

Skargę kasacyjną od ww. wyroku wywiedli skarżący.

Pismem, złożonym w dniu 4 marca 2019 r., Fundacja P. z siedzibą w W. wniosła o dopuszczenie jej do udziału w niniejszym postępowaniu w charakterze uczestnika. Uzasadniając swój wniosek argumentowała, że rozstrzygane zagadnienie prawne ma duże znaczenie nie tylko dla stron postępowania, ale ma szerszy wymiar, gdyż dotyczy sposobu dokonywania wykładni prawa i oceny realizacji prawnego związania działań organów podatkowych. W ocenie Fundacji rzutuje to na bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce i zaufania do państwa.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek Fundacji zasługuje na uwzględnienie.

Wymaga podkreślenia, że stosownie do art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności. Przepis art. 25 § 4 p.p.s.a. przyznaje zdolność sądową organizacjom społecznym, choćby nie posiadały one osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób.

O tym, że sprawa dotyczy zakresu statutowej działalności organizacji społecznej można mówić wówczas, gdy przedmiot postępowania wkracza w zakres działań organizacji społecznej, czy to ze względu na czynności postępowania, czy też ze względu na jego wynik. Fundacje, stosownie do art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 40; dalej: u.o.f.) mogą być ustanowione dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Cele te określa ustalony przez fundatora statut (art. 5 ust. 1 u.o.f.). W statucie Fundacji zostało przewidziane, że jej celem jest wspieranie działań na rzecz ochrony podatników, zaś sposobem realizacji tego celu jest między innymi wspieranie podatników dotkniętych niejasnością obowiązujących przepisów i ich stosowaniem, a nadto występowanie w sprawach podatników w charakterze uczestnika postępowania na podstawie art. 33 § 2 w związku z art. 25 § 4 p.p.s.a.

Odnosząc powyższą argumentację do wniosku Fundacji, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że wniosek ten zasługuje na uwzględnienie. Porównanie statutu Fundacji z przedmiotem rozstrzyganej sprawy, w tym z uwzględnieniem zakresu wywiedzionej przez stronę skargi kasacyjnej, prowadzi do wniosku, że rozpatrywana sprawa dotyczy zakresu statutowej działalności Fundacji, a udział w tym postępowaniu realizuje interes społeczny.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 33 § 2 w związku z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.