Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2622758

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 listopada 2018 r.
II FSK 854/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Beata Cieloch.

Sędziowie: NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, del. WSA Wojciech Stachurski (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2015 r. sygn. akt I SA/Po 1385/15 w sprawie ze skargi A. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej postanawia zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1385/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę A. P. (dalej także jako: "Skarżący") na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 maja 2015 r. w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym.

W złożonej od tego wyroku skardze kasacyjnej pełnomocnik Skarżącego postawił zarzuty naruszenia między innymi: art. 70c i art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.). Wskazał, że Skarżący nie został prawidłowo powiadomiony o toczącym się postępowaniu karnym skarbowym z tego względu, że w sprawie wydano niepełnej treści zawiadomienie (bez podania w jakim zakresie toczy się postępowanie karne skarbowe), a ponadto, że zawiadomienie zostało wysłane na adres Skarżącego z pominięciem ustanowionego w sprawie pełnomocnika.

Postanowieniem z dnia 28 marca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w tej sprawie z uwagi na pytanie skierowane do składu siedmiu sędziów (postanowienie NSA z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt I FSK 657/16): "Czy zawiadomienie podatnika dokonane na podstawie art. 70c ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm., dalej: O.p.) informujące, że z określonym co do daty dniem, "na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 O.p." nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika za wskazany okres rozliczeniowy, jest wystarczające do stwierdzenia, że nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 O.p.?"

Postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 r. postępowanie w tej sprawie zostało podjęte w związku z ustaniem przyczyny jego zawieszenia, tj. podjęciem uchwały przez skład siedmiu sędziów NSA z dnia 18 czerwca 2018 r., sygn. I FPS 1/18.

W dniu 30 października 2018 r. w sprawie o sygn. I FSK 1960/16 NSA przedstawił do rozpoznania składowi siedmiu sędziów kolejne zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, które występuje również w przedmiotowej sprawie:

1. "Czy dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm., dalej: "Ordynacja podatkowa") zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie należy doręczyć bezpośrednio podatnikowi czy jego pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ podatkowy, przed którym nie toczy się żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika strony?

2. Czy uchybienie w realizacji powyższego obowiązku winno być badane przez pryzmat jego wpływu na wynik sprawy czy jako brak ziszczenia się materialnoprawnego skutku przewidzianego w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej?"

W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) postanowił ponownie zawiesić z urzędu postępowanie w tej sprawie do czasu rozpoznania przedstawionego wyżej zagadnienia prawnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.