Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2597175

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 19 grudnia 2018 r.
II FSK 84/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Płusa.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej L. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 października 2016 r., sygn. akt I SA/Bd 398/16 w sprawie ze skargi L. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 16 maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. postanawia:

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2)

zwrócić L.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w W. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy kwotę 571 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 12 października 2016 r. sygn. akt I SA/Bd 398/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę L. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w W. (dalej jako "Spółka") na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 16 maja 2016 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wywiodła Spółka, wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i rozpoznanie skargi oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Pismem z dnia 3 grudnia 2018 r. (data wpływu do Naczelnego Sądu Administracyjnego - 4 grudnia 2018 r.) pełnomocnik Spółki cofnął wniesioną skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie to wiąże sąd. Przepis ten na podstawie art. 193 p.p.s.a. znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym. Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., skuteczne cofnięcie skargi kasacyjnej skutkuje umorzeniem postępowania.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.