Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1325554

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 czerwca 2013 r.
II FSK 810/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Rudowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej E. S.A. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 982/10 w sprawie ze skargi E.S.A. z siedzibą w W. na decyzję Minister Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w W.) z dnia 1 lutego 2010 r. nr (...) w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem wydanym na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 19 grudnia 2012 r. skład orzekający tego sądu na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) zawiesił z urzędu postępowanie kasacyjne w sprawie II FSK 810/11 ze skargi kasacyjnej E. S.A. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 982/10 w sprawie ze skargi tej Spółki na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych do czasu podjęcia przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia w sprawie o sygn. II FSK 810/11. W tej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny miał odpowiedzieć na pytanie "czy wydatki na zakup usług gastronomicznych, podawanych i świadczonych w trakcie spotkań z kontrahentami, odbywającymi się w siedzibie podatnika, jak też poza tą siedzibą należące do kategorii wydatków, o których mowa w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., w każdym przypadku należy zaliczyć do kosztów reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów?"

W dniu 8 kwietnia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów na podstawie art. 187 § 3 p.p.s.a. przejął sprawę II FPS 5/12 do rozpoznania. Wyrok w tej sprawie został wydany w dniu 17 czerwca 2013 r. pod sygnaturą akt II FSK 702/11.

Wobec tego należało orzec jak w sentencji na podstawie art. 128 § 1 i art. 131 w zw. z art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.