Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2015402

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
II FSK 752/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca).

Sędziowie NSA: Beata Cieloch, Jolanta Sokołowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2013 r. sygn. akt I SA/Sz 194/13 w sprawie ze skargi B. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie,

2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie na rzecz B. K. kwotę 900 (słownie: dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.