Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1988748

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 grudnia 2015 r.
II FSK 667/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Rudowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. R. i Z. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 20 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 1137/13 w sprawie ze skargi M. R. i Z. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 18 lipca 2013 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych postanawia

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2)

zwrócić M. R. i Z. R. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 1137/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę M. R. i Z. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 18 lipca 2013 r. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych.

Od powyższego orzeczenia skarżący wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną żądając jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji, a także zasądzenia kosztów postępowania według norm przepisanych.

Pismem z dnia 2 grudnia 2015 r. (data nadania - 3 grudnia 2015 r.) cofnięto wniesioną skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Na podstawie art. 193 ustawy przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 183 ustawy oznacza, iż strona może cofnąć skargę kasacyjną, a sąd jest tym wnioskiem związany.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w punkcie pierwszym sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.