Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2632046

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 lutego 2019 r.
II FSK 659/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Kolanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej w sprawie ze skargi kasacyjnej D.D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 października 2016 r. sygn. akt I SA/Gd 932/16 w sprawie ze skargi D.D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2016 r. nr (...) w przedmiocie ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. postanawia:

1) umorzyć postępowanie kasacyjne;

2) zwrócić D.D.

z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 250,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 26 października 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę D.D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2016 r. w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 r.

Od powyższego wyroku pełnomocnik Skarżącego wniósł skargę kasacyjną, która następnie została cofnięta pismem z dnia 30 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") strona, która wniosła skargę, może ją cofnąć. Cofnięcie skargi wiąże sąd, jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W myśl art. 193 p.p.s.a. przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 193 p.p.s.a. oznacza, że strona może cofnąć skargę kasacyjną, a sąd jest tym wnioskiem związany. Natomiast zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. skuteczne cofnięcie skargi kasacyjnej skutkuje umorzeniem postępowania.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w niniejszej sprawie, nie zachodzi sytuacja, w której cofnięcie skargi kasacyjnej zmierzałoby do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W tych okolicznościach, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w punkcie 1 sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono w punkcie 2 sentencji na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.