Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2623629

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 lutego 2019 r.
II FSK 554/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej G. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 r. sygn. akt VIII SA/Wa 469/16 w sprawie ze skargi G. G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia:

1. umorzyć postępowanie kasacyjne;

2. zwrócić od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz G. G. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2016 r. sygn. akt VIII SA/Wa 469/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę G. G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Skarżący od powyższego orzeczenia wniósł skargę kasacyjną, która następnie pismem z dnia 31 stycznia 2019 r. została cofnięta.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.; dalej zwana: "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Na podstawie art. 193 p.p.s.a. przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W niniejszej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny uznał za dopuszczalne cofnięcie skargi kasacyjnej i na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił umorzyć postępowanie kasacyjne. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.