Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2626680

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 lutego 2019 r.
II FSK 540/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Płusa.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej K.G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 1028/16 w sprawie ze skargi K.G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. postanawia:

1) umorzyć postępowanie kasacyjne,

2) zwrócić K.G.

z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 3 listopada 2016 r. sygn. akt I SA/Gd 1028/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę K.G. (dalej jako "Skarżąca") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2016 r. w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wywiodła Skarżąca, wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Pismem z dnia 14 stycznia 2019 r. (data wpływu do Naczelnego Sądu Administracyjnego - 29 stycznia 2019 r.) pełnomocnik Skarżącej cofnął wniesioną skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie to wiąże sąd. Przepis ten na podstawie art. 193 p.p.s.a. znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym. Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., skuteczne cofnięcie skargi kasacyjnej skutkuje umorzeniem postępowania.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.