Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1988744

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 grudnia 2015 r.
II FSK 512/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Rudowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej E. S.A. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt I SA/Gl 571/12 w sprawie ze skargi E. S.A. z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 6 grudnia 2010 r., nr (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia podjąć zawieszone postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 9 marca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej E. S.A. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt I SA/Gl 571/12, na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: "p.p.s.a.").

Pismem z dnia 23 października 2015 r. syndyk masy upadłości E. S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w K. oświadczył, że wstępuje do prowadzonego postępowania.

Z uwagi na okoliczność, że przyczyna zawieszenia postępowania ustała, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 128 § 1 w związku z art. 131 oraz art. 193 p.p.s.a. postanowił podjąć zawieszone postępowanie w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.