II FSK 51/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2572005

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2018 r. II FSK 51/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Kolanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej I. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 588/15 w zakresie cofnięcia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi I. G. na postanowienie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2.

zwrócić I. G. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (słownie: sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 22 października 2018 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło pismo, w którym cofnięto skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 stycznia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 588/15.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jak stanowi art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Przepis ten, w związku z treścią art. 193 p.p.s.a., stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Odpowiednie stosowanie art. 60 p.p.s.a. oznacza, że sąd administracyjny drugiej instancji jest związany wnioskiem dotyczącym cofnięcia skargi kasacyjnej z uwagi na art. 183 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a. Wynikająca z art. 183 § 1 p.p.s.a. zasada dyspozycyjności sprawia, że każde cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne i to bez zgody strony przeciwnej.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 193 p.p.s.a. postanowił umorzyć postępowanie kasacyjne.

Z uwagi na treść art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił również z urzędu zwrócić skarżącej uiszczony wpis od skargi kasacyjnej (100,00 zł).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.