Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2618234

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 lutego 2019 r.
II FSK 484/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 1092/16 w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 12 lipca 2016 r. nr (...) w przedmiocie ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2.

zwrócić od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rzecz M. P. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 16 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 1092/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę M. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 12 lipca 2016 r. w przedmiocie ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. Skarżący od powyższego orzeczenia wniósł skargę kasacyjną, która następnie pismem z dnia 21 stycznia 2019 r. została cofnięta.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.; dalej zwana: "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Na podstawie art. 193 p.p.s.a. przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W niniejszej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny uznał za dopuszczalne cofnięcie skargi kasacyjnej i na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił umorzyć postępowanie kasacyjne. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.