Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2015395

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
II FSK 440/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Dauter.

Sędziowie NSA: Beata Cieloch, Jolanta Sokołowska (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. K. i J. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 listopada 2013 r. sygn. akt I SA/Sz 669/13 w sprawie ze skargi B. K. i J. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

1) oddala skargę kasacyjną,

2) zasądza od B. K. i J. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.