Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2015393

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
II FSK 429/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Jagiełło (sprawozdawca).

Sędziowie: NSA Stefan Babiarz, WSA (del.) Dariusz Skupień.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 października 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 1063/13 w sprawie ze skargi D. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.

1) oddala skargę kasacyjną,

2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku na rzecz D. S. kwotę 1200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.