Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2626692

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 lutego 2019 r.
II FSK 426/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogdan Lubiński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 października 2016 r. sygn. akt I SA/Bd 421/16 w sprawie ze skargi J. D. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w punkcie 2 sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2019 r., sygn. akt II FSK 426/17 w ten sposób, że w miejsce słów "4800 (cztery tysiące osiemset)" wpisać słowa "480 (czterysta osiemdziesiąt)".

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając na rozprawie w dniu 20 lutego 2019 r. skargę kasacyjną J. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 października 2016 r., sygn. akt I SA/Bd 421/16, w punkcie 2 sentencji wyroku błędnie podał kwotę kosztów postępowania 4800 zł zamiast 480 zł.

Stosownie do art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: "p.p.s.a.") sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Ponieważ taka właśnie oczywista omyłka wystąpiła w sentencji wyroku, konieczne było jej sprostowanie, co też Naczelny Sąd Administracyjny uczynił na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w związku z art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.