Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2015392

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
II FSK 405/14
Zachowek jako dług spadku w rozumieniu przepisów u.p.s.d.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Jagiełło.

Sędziowie: NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), WSA (del.) Dariusz Skupień.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 września 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 882/13 w sprawie ze skargi A. B.-S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 23 maja 2013 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,

2) oddala skargę,

3) zasądza od A. B.-S. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku kwotę 701 zł (słownie: siedemset jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.