Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1982527

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 lutego 2016 r.
II FSK 3967/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Rypina.

Sędziowie: NSA Tomasz Zborzyński, del. WSA Bogusław Woźniak (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 911/13 w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa (...)"B." sp. z o.o. z siedzibą w O. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie wpłat na PFRON za grudzień 2012 r.

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i oddala skargę,

2) zasądza Przedsiębiorstwa (...)"B." sp. z o.o. z siedzibą w O. na rzecz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwotę 700 (siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.