Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1988722

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 grudnia 2015 r.
II FSK 3949/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. (...) S.A. z siedzibą w W. (obecnie: O. (...) S.A. z siedzibą w W.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Gl 918/13 w sprawie ze skargi T. (...) S.A. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2010 r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. postanawia

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2)

zwrócić O. (...) S.A. z siedzibą w W. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach kwotę 694 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote) uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Gl 918/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę T. (...) S.A. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r.

Od powyższego wyroku T. (...) S.A. z siedzibą w W. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną, domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz zasądzenia kosztów postępowania według norm przepisanych.

Pismem z dnia 11 grudnia 2015 r. O. (...) S.A. z siedzibą w W. (poprzednio: T. (...) S.A.) cofnęła wniesioną skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, iż Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu z urzędu wiadomo, iż Spółka występuje obecnie pod nazwą O. (...) S.A. z siedzibą w W.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), powoływanej dalej jako: "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże Sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Na podstawie art. 193 p.p.s.a. przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 183 p.p.s.a. oznacza, iż strona może cofnąć skargę kasacyjną, a Sąd jest tym wnioskiem związany.

W tych okolicznościach Sąd, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.