Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1988718

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 15 grudnia 2015 r.
II FSK 3896/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA (del) Anna Juszczyk-Wiśniewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 736/13 w sprawie ze skargi E. H. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2.

zwrócić od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 20 września 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 736/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2013 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej.

Od powyższego wyroku organ złożył skargę kasacyjną, wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i orzeczenie co do istoty sprawy, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Pismem procesowym z dnia 3 grudnia 2015 r. (wpływ do Naczelnego Sądu Administracyjnego 8 grudnia 2015 r.) pełnomocnik organu, cofnął skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) - powołanej dalej jako p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie to wiąże sąd. Przepis ten na podstawie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym. Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. skuteczne cofniecie skargi kasacyjnej skutkuje, umorzeniem postępowania.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.s.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.