Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1988717

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
II FSK 3895/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Płusa.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 735/13 w sprawie ze skargi E. H. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydania interpretacji indywidualnej postanawia:

1)

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

2)

zwrócić Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie działającemu z upoważnienia Ministra Finansów od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie) kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 20 września 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 735/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi E. H. uchylił zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2013 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną złożył Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający z upoważnienia Ministra Finansów, wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz o zasądzenie kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego.

Pismem z dnia 3 grudnia 2015 r. pełnomocnik Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów oświadczył, iż cofa skargę kasacyjną i wniósł o umorzenie postępowania kasacyjnego. Jednocześnie, zgodnie z art. 60 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a."

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 60 p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie to wiąże sąd. Przepis ten na podstawie art. 193 p.p.s.a. znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym. Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. skuteczne cofnięcie skargi kasacyjnej skutkuje umorzeniem postępowania.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.