Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2015388

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
II FSK 387/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Płusa.

Sędziowie: NSA Zbigniew Kmieciak, del. WSA Bogusław Woźniak (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2013 r. sygn. akt I SA/Rz 461/13 w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu z dnia 15 kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.