Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1982518

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 lutego 2016 r.
II FSK 3738/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Jagiełło (sprawozdawca).

Sędziowie: NSA Bogdan Lubiński, del. WSA Barbara Rennert.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej "E." sp. z o.o. z siedzibą w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Gl 368/13 w sprawie ze skargi "E." sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 25 stycznia 2013 r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.