Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1982516

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 lutego 2016 r.
II FSK 3702/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz.

Sędziowie: NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, del. WSA Wojciech Stachurski (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej R. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 638/13 w sprawie ze skargi R. J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 r., nr (...) w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego postanawia:

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2)

zarządzić zwrot przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na rzecz R. J. kwoty 100 (słownie: sto) złotych uiszczonej tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 16 lipca 2013 r., sygn. I SA/Gd 638/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę R. J. (dalej również jako "Skarżący") na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 r. nr (...), wydane w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Od powyższego wyroku Skarżący złożył do Naczelnego Sadu Administracyjnego skargę kasacyjną, wnosząc w niej o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku oraz o zasądzenie od Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych.

Odpowiadając na skargę kasacyjną Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wniósł o jej oddalenie i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pismem z dnia 15 lutego 2016 r. Skarżący cofną skargę kasacyjną i wniósł o umorzenie postępowania kasacyjnego oraz o zwrot wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., w skrócie p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Na podstawie art. 193 p.p.s.a. przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W tej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny uznał za dopuszczalne cofnięcie skargi kasacyjnej i podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił umorzyć postępowanie kasacyjne. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.