Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1982514

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 lutego 2016 r.
II FSK 3647/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz (sprawozdawca).

Sędziowie NSA: Anna Dumas, (del.) Jan Grzęda.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Mi. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Rz 363/13 w sprawie ze skargi Mi. M. działającego przez przedstawiciela ustawowego - matkę M. M. na indywidualną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2013 r. nr IBPB II/2/415-1399/12/MW w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,

2) uchyla indywidualną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2013 r. nr IBPB II/2/415-1399/12/MW,

3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz Mi. M. kwotę 880 (słownie: osiemset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.